Greenpeace ha presentat avui a Barcelona l'Informe "Contaminación en España".

(Estracte de l'informe de Greenpeace).

11 de febrer de 2008
Presentació de l'informe "Contaminación en España"

GREENPEACE ASSENYALA ELS RESPONSABLES DE LA CONTAMINACIÓ EN UN MAPA DE PUNTS
NEGRES

La contaminació atmosfèrica provoca 16.000 morts a l'any. Quatre milions detreballadors estan exposats a substàncies cancerígenes i 4.000 moren per aquesta causa

Greenpeace inicia avui a Barcelona una campanya sota el lema "Qui contamina?" que durà l'Arctic Sunrise, un dels vaixells de l'organització, per la costa espanyola assenyalant els principals responsables de la contaminació a l'Estat. L'organització inicia les seves activitats presentant l'informe "Contaminación en España", que inclou mapes de punts negres per comunitats autònomes i per sectors contaminants.

(...) Una altra dada significativa aportada pel Ministeri de Medi Ambient (MMA) és que la contaminació atmosfèrica provoca a Espanya 16.000 morts prematures l'any, deu vegades més que la mortalitat anual per accidents de trànsit. La informació científica evidencia la biomagnificació de contaminants a la fauna espanyola i la seva presència a la nostra dieta.

L'organització ecologista denuncia que la contaminació del nostre medi ambient és el resultat de polítiques industrials, de residus i de transport molt laxes i còmplices amb la indústria. Això ha permès a les empreses obtenir grans beneficis amb els seus negocis, ja que no inclouen els costos associats a la contaminació i el deteriorament de la salut pública.

Abocaments industrials
La indústria és responsable legalment de les substàncies químiques que produeix, però és quasi impossible fer responsable judicialment al fabricant dels efectes sobre la salut d?una substància tòxica. El resultat és que gairebé 4 milions de treballadors espanyols (el 25.4 % del total) estan exposats a substàncies cancerígenes. S?estima que en el conjunt de l'Estat 4.000 treballadors moren anualment per l'exposició a substàncies químiques, més de 36.000 emmalalteixen, i que aquest tipus de substàncies produeixen més de 18.000 accidents laborals cada any, tal i com fa palès l'informe sobre salut laboral d?ISTAS (Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut)

Residus
El model actual de gestió de residus és un fracàs. Segons el MMA, almenys el 74,3% dels residus urbans generats acaben cremats en incineradores o enterrats en abocadors. La incineració és una font molt important de contaminació ja que la crema d?escombraries genera residus tòxics i perillosos. A Espanya, s més a més, s?està optant per cremar residus a cimenteres, una pràctica encara més contaminant.


Greenpeace demana:

- La creació d'una Agència de Control de la Contaminació que garanteixi el compliment de la legislació europea i nacional, i abordi el problema de forma global.

- Un canvi en el model de gestió de residus que ni amagui les escombraries ni
les cremi. La solució és el model "residu zero" que planteja aprofitar tots els residus com a matèria primera. Per assolir aquest objectiu, "residu zero" exigeix els fabricants d?assumir el cost de la recollida i eliminació segura dels seus productes i els seus envasos si no es poden reutilitzar, reciclar o compostar.


Catalunya, una de les comunitats amb més punts negres, Catalunya és, juntament amb Euskadi i Andalusia, una de les comunitats més
contaminades d'Espanya, ja que concentra un gran nombre de focus contaminants tant industrials com per residus i hidrocarburs. A Catalunya hi ha el pol industrial més gran de l'Estat, situat a Tarragona, on es concentra la majoria de la indústria del clor de l?Estat. Part dels residus generats per aquestes empreses s?aboquen al mar mitjançant canonades submarines (emissaris) que permeten fer desaparèixer els
contaminants tòxics amb escàs control. El clor i els seus derivats són causants de gran nombre de malalties per l?emissió al medi ambient de PCBs, àcid clorhídric, dioxines i altres substàncies organoclorades d'extrema toxicitat? Als voltants de Barcelona existeixen també importants centres productius del sector químic (Martorell, Manresa?) i de la metal·lúrgia (Castellbisbal).

El sector de la incineració està molt implantat a la comunitat. Catalunya és la comunitat amb més incineradores (cinc) que cremen residus sòlids urbans i amb l'única planta d'Espanya que crema residus tòxics i perillosos, a Constantí. També existeixen dues cimenteres en què s'incineren residus. Les incineradores provoquen seriosos problemes ambientals per les seves emissions a l'atmosfera (dioxines i furans) i per la generació de cendres i escòries (molt tòxiques i perilloses) que es produeixen després de la crema de les escombraries. La crema de residus en cimenteres és encara més perillosa perquè genera una gran contaminació atmosfèrica per partícules en suspensió que duen adherits metalls pesants, i també estén la contaminació amb substàncies perilloses al ciment.

(...) La taxa de mortalitat per càncer d'encèfal i mieloma és superior a la mitjana nacional, segons diversos atles epidemiològics.

_______________________________________