Resposta al Comunicat de Lafarge Cementos

Referent al comunicat emès per Lafarge Cementos el passat 18 de gener on es fa referència a les activitats de la plataforma Anti-incineració, volem manifestar:

Entenem que les activitats de la plataforma siguin incómodes per la companyia Lagarge Cementos, ja que aquestes activitats son contraries als interessos econòmics de l'esmentada cimentera.

Aquesta plataforma no esta en contra de la substitució dels combustibles fòssils per biomasa, però si que diferenciem entre biomasa "neta" com podrien ser les restes d'esporga, i biomasa "bruta" com son els llots de depuradora o les farines càrniques i altres residus.

Atesos els coneguts antecedents;
- Pacte signat entre les cimenteres i l'Agencia Catalana de lAigua per incinerar llots de depuradora a les seves instal·lacións.
- Expedient lliurat per Lafarge solicitant Autorització ambiental, on reconeix de forma expresa l'adequació d'intalació per cremar llots de depuradora.

Es sabut i reconegut per tothom i Lafarge que el combustible principal de substitució sera majoritàriament els llots de depuradora, curiosament però, el comunicat de Lafarge només el cita com exemple.

Als diferents apartats de l'esmentat comunicar fem els seguents comentaris:

"Diferèncias entre valorización e incineració"

Segons defineix l'actual legislació ambiental, tant de la UE, Espanyola com Autonòmica, la pretesa activitat de valoritzar residus a la cimentera es una co-incineració, aquesta activitat esta equiparada a una incineració de residus i regulada per les mateixes lleis. La legislació ambiental vigent defineix: "instalación de coincineración, toda instalación fija o móvil cuya finalidad principal sea la generación de energía o la fabricación de productos materiales y que utilice residuos como combustible habitual o complementario (...)".

Per tant la Valorització de residus esta equiparada per llei a la incineració, valoritzar un residu estrictament es aprofitar-li un rendiment material i/o energètic, be sigui incinerant-lo o com a materia primera (en el cas de la cimentera es valoritza incinerant) .

"Actividad de Lafarge Cementos"

El fet que Lafarge NO contempli dur a terme la Incineració de residus com a una nova activitat lluny de tranquilitzar, es motiu d'alarma per a la ciutadania de Montcada.
Amb aquesta autorització es pretén, iniciar una activitat d'incineració de residus de forma irregular, Lafarge pretén una autorització tàcita sense adequar-se a les normes que regulen aquest procediment, precisament algunes lleis de l'estat demanen de forma expresa garantir que la co-incineració de residus als forns cimenters es faci d'acord amb el Real Decret 653/2003 relatiu a la incineració de residus.

"Evidencias científicas"

La directiva del Parlament Europeu 2000/76/CE relativa a la incineració de residus reconeix que les emissions provocades per la incineració de residus tenen efectes nocius per a la salut de les persones, i reconeix també com a cancerígenes algunes substàncies presents a les emissions per les que no hi ha establert cap límit.

Existeix amplia documentació científica que constata la negativa repercussió per a la salut de les substàncies tòxiques emeses a la incineració, informes tècnics, manifestos de professionals de la medicina, treballs de recerca universitària, estudis de departaments oficials, documentació avalada per professionals i institucions de reconeguda experiència i prestigi internacional.

Tots ells alerten del perill derivat a la població que viu a prop d'una planta d'incineració, aquesta documentació també posa de manifest que no existeix cap quantitat d'emissió admissible com segura per a la salut humana per petita que aquesta sigui, que els límits d'emissió actuals no son segurs, i que l’única quantitat admesa com a segura és zero, però el més alarmant és que aquests treballs coincideixen en remarcar l'especial vulnerabilitat de la població infantil a les substàncies emeses inclòs a dosis més baixes que les establertes per l'OMS.

La UE reconeix com a principal font d'emissió a l'atmosfera d'algunes substàncies cancerígenes, les cimenteres que incineren residus.
Les analítiques reconeixen la presència al fang de depuradora de: metalls pesats, Doixines, Furans, PCBs, HAPs, entre d'altres perillosos tòxics (alguns en altes concentracions), per tant el fang en origen ja presenta diversos components d’alta toxicitat abans d'incinerar-lo.

La legislació ambiental espanyola considera "residu potencialment perillós" els llots de depuradora, i segons les directives comunitaries els llots de depuradora son considerats residu perillós (codi:19 08 11 CER) quan contenen substàncies tòxiques o quan no es poden utilitzar en l’agricultura, atès que la zona de procedència del fang a incinerar a la cimentera esta altament industrialitzada, atesa l'experiència analítica en aquesta zona, i atés també el propi reconeixement per part de Lafarge Cementos de fang no aptes per la agricultura: Aquest fang és un residu perillós segons els paràmetres marcats per la legislació comunitària, per tant, d’iniciar-se aquesta activitat estaríem davant la incineració irregular d'un residu perillós.

"Beneficios de la valorización"

Amb els arguments ja exposats per aquesta plataforma al present document esta clar que no hi ha cap benefici per la ciutadania i menys pels qui vivim a prop d'una instal·lació d'aquestaes caracteristiques, no obstant si que coincidim amb la companyia en que la pretesa activitat representaria una reducció dels costos de producció.

Comvidem a visitar el nostre bloc:
(http://mirairenet.blogspot.com/) on trobareu els documents que citem en aquest article i molta més informació.

Montcada i Reixac, a 28 de gener de 2008.
Plataforma Anti-incineració de Montcada i Reixac
_____________________________________

Aquest és el comunicat original de Lafarge Cementos:

COMUNICADO DE LAFARGE CEMENTOS:

Ante las próximas movilizaciones previstas por la Plataforma Anti-incineración en contra de la utilización de residuos de biomasa como combustible alternativo en la fábrica de Lafarge Cementos en Montcada i Reixac, nos gustaría puntualizar que:

Respetamos, por supuesto, la preocupación de esta Plataforma pero nos gustaría dejar claro que no responde a la realidad, ya que la valorización de residuos en cementeras, ampliamente utilizada en toda la Unión Europea (UE), es una opción para la gestión de los mismos eficiente, segura y que no perjudica en ningún caso ni a la salud ni al medio ambiente. Por ello, es necesario lanzar un mensaje de tranquilidad.


Diferencias entre valorización e incineración

En primer lugar, cabe aclarar que en nuestra planta no se van a incinerar residuos, tal y como afirman los vecinos, si no que se va a llevar a cabo su valorización. Incinerar y valorizar no es lo mismo y no se debe llevar a cabo una identificación entre ambas prácticas. Son actividades diferentes que implican instalaciones radicalmente distintas.

Con la valorización de residuos de biomasa (por ejemplo, lodos de depuradora), además de ofrecer una solución a su gestión y evitar un problema para el medio ambiente, los convertimos en combustible y/o materias primas para la fabricación de cemento, recuperando su valor energético y mineral que de otra forma se perdería. Todo ello sin generar ningún tipo de residuo ni elemento tóxico.

Por el contrario, el fin último de la incineración es la destrucción del residuo y no la recuperación de su energía y, aunque el proceso se realice con los mejores controles ambientales, durante el mismo se generan irremediablemente cenizas y escorias que han de ser tratadas posteriormente.


Actividad de Lafarge Cementos

Lafarge Cementos NO contempla llevar a cabo la valorización como una nueva actividad; muy al contrario, pretende optimizar sus instalaciones y las propias características de su proceso productivo para la valorización material o energética, lo que no supone un cambio de actividad, la fabricación integral de cemento.

La sustitución de combustibles no renovables por residuos de biomasa como combustible alternativo en nuestra planta se realizará en el marco de un proceso estrictamente controlado que no perjudicará ni a la salud ni al medio ambiente.

Las propias características de nuestro proceso productivo, que implican altísimas temperaturas (1.500 ºC), permiten que la valorización se realice de forma segura i respetuosa con el entorno. Así lo demuestran las investigaciones científicas existentes al respecto y la larga experiencia en otras comunidades autónomas y en Europa (por ejemplo, en Holanda, país con gran sensibilidad para la protección de la salud y el medio ambiente, el porcentaje de uso es de más del 80%).


Evidencias científicas

Un estudio realizado por el Ciemat*-CSIC, presentado en 2006, en el que se analizó el comportamiento de estos combustibles en hornos de cementeras de nuestro país, concluyó que su empleo no genera ni dioxinas ni furanos.

En esta misma línea, la Universidad de Kansas, por encargo de la Agencia Americana de Protección del Medio Ambiente, presentó recientemente un estudio epidemiológico que demuestra que no existe ningún tipo de relación entre esta actividad y la aparición de enfermedades respiratorias o el cáncer.


Beneficios de la valorización

Podemos afirmar que la valorización de residuos en cementeras nos beneficia a todos: a la propia empresa, al medio ambiente y a la sociedad.

A la empresa: Nos permitirá ser más competitivos, gracias a la diversificación de las fuentes de energía y la reducción y control de los costes de producción.

Al medio ambiente: La propia UE promueve la valorización como una opción eficiente, segura y, sobre todo, sostenible para la gestión de los residuos, que contribuirá a evitar los graves problemas ambientales derivados de su depósito en vertederos (contaminación de suelo, agua y aire). Otras ventajas medioambientales que aporta el uso de combustibles alternativos en cementeras es el ahorro de recursos tradicionales que no son renovables, como el carbón o el petróleo, y la reducción de las emisiones totales de CO2 a la atmósfera.

Por todo ello, países de la Unión Europea, en concreto, los más adelantados en protección ambiental y de la salud de la sociedad, piden a las fábricas de cemento que participen en la solución de la gestión de ciertas líneas de residuos, fundamentalmente biomasa. De hecho, la tendencia de los últimos 30 años en Europa se dirige a la utilización de combustibles alternativos para la producción de cemento.

España se sitúa todavía a considerable distancia (con un porcentaje de uso de solo un 5%) frente a otros países como Holanda (83%), Suiza (50%) o Austria (46%).

A la sociedad: Porque de esta forma el sector cementero contribuye a dar una solución segura y eficiente a un problema generado inevitablemente por la propia actividad humana, incluida la industrial. Solo en la Unión Europea (UE) producimos actualmente 3,5 toneladas de residuos por persona al año. Por ello, su correcto tratamiento es una de las actividades más importantes de cara a la protección del entorno.

Lafarge posee un acuerdo internacional con la organización ecologista WWF (firmado en 2001) por el que se compromete a reducir sus emisiones de CO2 a la atmósfera a través del uso de combustibles alternativos, específicamente biomasa, con el fin de cumplir los objetivos establecidos en el Protocolo de Kioto y de adaptarse de forma proactiva a la legislación medioambiental de la UE. La fábrica de Montcada, además, es pionera en la puesta en marcha de sistemas de control y prevención de la contaminación, incorporando siempre las mejores tecnologías disponibles.

Montcada i Reixac, 18 de enero de 2008