Documents adjunts a la instancia

Aquí tens la relació de documents tècnics entregats adjunts amb la instància, els de color verd tenen enllaç directe al document.

_________________________


Doc.1:
Conveni Marc de Col·lavoració entre l'ACA, l'Agrupacio de Fabricants de Ciment de Catalunya Ciment-Catalài les empreses cimenteres (secció documents de la web).

Doc.2: Proposta d'Informe de Valoració dels Resultats de les Proves (...).

Doc.3: Conveni de Col·lavoració entre el Departament de Medi Aambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Feliu del Llobregat (...).

Doc.4: Proyecto Básico para la Solicitud de Autorización Ambiental Integrada de la Planta de Fabricación de Cemento a Nombre de Lafage-Asland S.A.

Doc.5: Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo relativa a la Incineración de Residuos.

Doc.6: Real Decreto 635/2003 Sobre Incineración de Residuos

Doc.7: Decret 323/1994 pel qual es regulen les Instal·lacions d'Incineració de Residus i les seves Imissions.

Doc.8: Proposició no ce llei sobre l'exclusió de la incineració de residus als forns de les fàbriques de ciment

Doc.9: Reformarem la llei de la iniciativa popular per evitar que es manipuli el seu esperit.

Doc.10: (R.D. 833/1988Tabla 6: actividades que pueden generar residuos tóxicos y peligrosos.

Doc.11: Coincineració de residuos en Cementeras: Una aproximación al Problema.

Doc.12: Incineración y Salud, Conocimientos actuales sobre los impactos de las incineradoras en la Salud Humana. Greenpeace, Recopilacó de diversoso estudis cientifics publicats a Gran Bretaña, Italia, Estats Units i Suecia, destaca que "la incineración está asociada a enfermetats per la salut humana

Doc.13: El pediatra y la Incineracion de residuos sólidos, conceptos basicos y efectos en la salud humana.

Doc14: Etude d'Incidence des cancers à proximité des usines d'inicération d'ordures ménagères. Departament Sante Environnement

Doc.15: Conclusiones dels Simposium Incineración y salud.

Doc.16: Manifest de Profesionals de la Medicina

Doc.17: Informe Sobre Incineración y Salud Hunmana. Estado del Conocimiento de los Impactos de las Incineradoras de Residuos en la Salud Humana. (Universidad de Exeter, Reino Unido).

Doc.18: Diversos Articles médics:

Doc.19: El Parlamento Europeo vota contra la Incineración / El tribunal de Justicia de la UE Condena la Incineración

Doc.20: Guia Sindical Para el seguimiento y Prevención de Riesgos derivados de la Coincineración en Cementeras CC.OO.

Doc.21: Voloració Emissions Cimenteres / Fangs EDAR's Institut Quimic Sarria (Secció documents de la web).

Doc.22: Reglamento (CE) Nº850/2004 del Parlamrnto Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 Sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.

Doc.23: Decisión de la Comisión Europea de 3 de mayo de 2000, por la que se establece la lista de riduos Peligrosos.

Doc.24: Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo y el Comite Económuco y socia. Estrategia Comunitaria sobre las dioxinas, los Furanos y los policlorobifenilos.

Doc.25: Decret 226/2006 de 23 de maig pel qual es declaren zones de protecció especial de l'ambient admosfèric (...).

Doc.26: Convenio de Estocolmo Sobre Contaminates Organicos Persistentes.

Doc.27: Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo y el Reglamento Nº850/2004 Sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.

Doc.28: Llei 22/1983 de 21 de novembre de Protecció de l'Ambient Atmosfèric. + Llei 6/1996, de 18 de juny de modificació de la llei 22/1983.

Doc.29: Estudi de la Contaminació en una Zona del Municipi de Montcada i Reixac, Barcelona maig, 2007.

Doc.30: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, altos niveles de contaminates orgánicos en fangos de depuradoras urbanas.

Doc.31: Extracte de la directiva 91/271 CEE. Sobre el tractament de les aigues residuals.

Doc.32: Departamento de Química Analítica de la Universidad de Sevilla.
Determinación y distribución de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos en Aguas de EDAR.

Doc.33: Eficacia de los Tratamientos Avanzados en la Eliminación de Sustáncias Estrogénicas. Catedra de Ingenieria Sanitaria i Ambiental i altres autors.

Doc.34: Determinación de Dioxinas, Furanos i Policlorobifenilos en Fangos de depuradora: Evaluacion del impacto Ambiental de su aplicación en suelo.
Laboratori d'Espectrometria de MasasCID-SCID de Barcelona, (Jornada Sobre Sols Contaminats).

Doc.35: Extracte de la web de Metrofang “Planta de tractament de Fangs a l'EDAR del Besòs”.

Doc.36: Relació de gestors de residus perillosos a algunes a algunes CCAA.

Doc.37: Directiva 86/278 CEE, de 12 de junio de 1986 relativa a la protección del medio ambiente, y en particular, de los suelos, en la utilización de lodos de depuradora en agricultura.

Doc.38: Directiva 91/689 CEE, de 12 de diciembre, relativa a residuos peligrosos.

Doc.39: Plan Nacinoal de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006.

Resulució 14 de juny de 2001 de la Secretaria General de Mrdi Ambient, d'acard amb el Consell de Ministres.

Doc.40: Lley 6/1993, de 15 de julio. Reguladora de Residuos.

Doc.41: Ordenança Reguladora de la Intervenció Integral de l'Administració Municipal en les Activitats i Instal·lacions (BOPB 4 de març de 2004).

Doc.42: Reglamento de Actividades Molestas Insalubres i Nocivas (RAMINP).

Doc.43: Notícia d'agéncia, “La meitat d'empreses de l'àrea de Barcelona aboca al clavegueram”.

Doc.44: La Situación de la Incineración. Mas de 200 Compuestos Orgánicos Volatiles identificados en las emisiones de una planta incineradora. Greenpeace.

Doc. 45: La quema de residuos en Cementeras, otra forma de Incineración (Greenpeace).

Doc. 46: La industria Cementera disfraza de ecológica la quema de residuos. Exclussió d'aquesta práctica de la “Estrategia Española contra el Cambio Climático”.

Doc.47: Extracte de Documents de Referéncia Sobre les Millors Tecniques Disponibles a la Indústria del Ciment. Generalita de Catalunya”.

Doc.48: Definició del acrónim “MDT” per part de l'oficina de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitage de la Generalitat.

Doc.49: Notìcia de “EL PAÍS”, dimecres 8 de setembre de 2004. “Un Buque con 2200 toneladas de cenizas tóxicas Españolas se hunde en Turquia”. + Proposición no de ley al congreso de Diputados sobre la quema de cenizas tóxicas en la cementera Lafarge-Asland de Sagunto.

Doc.50: Definició del “Principi de Precaució” segons la Declaració de Wingspread EUA: “Quan una activitat suposa una amenaça per a la salut humana o el medi ambient, s'han de prendre mesures de precaució encara que la relació causa-efecte no hagi estat demostrada científicament de forma concloent”, (Declaració de Wingspread EUA).

Doc.51: Decret 136/1999 de 18 de maig pel que s'aprova el Reglament General de Desplegament de la llei 3/1998 de la intercvenció integral de les administracions amientals.

Doc.52: Notícia a la Veu (Pag 8) : L'ACA defensa l'ús de llots de depuradora a les cimenteres.

Doc.53: Comunicat de premsa: Greenpeace denuncia las maniobras de la industria para convertir las cementeras en incineradoras.